۰

چگونه جیوه نقره ای ک داخل یخچال ب جامد تبدیل شده را مایع کنیم