۰

مگر فضا خلا مطلق نیست ؟پس ماده و انرژی تاریک در فضا چه هستند ؟