۰

سلام چرا میگویند در فضا نیرو جاذبه و گرانش نیست،مگر سیاره ها گرانش ندارند مثل خورشید و زمین ،و سوال دومم این هست که آیا در فضا هیچ مولکولی نیست مه به آن خلا میگویند ؟