۰

باسلام ،چگونه میشود قدرت هم چسبی جیوه را افزایش دهیم تا در زمان لمس کردن ذرات ریزی به دست نچسبد؟