۰

ضبط فرکانس صوت در یک ماده و ارسال آن به نقطه دیگر مثلا در فاصله ۱۰ متری