۰

چگونه چگالی جیوه را بالا برد خواهش میکنم التماس میکنم که کمک کنید چون پانزده سال کور شدهم میخوام زن پسرم ودختر که من جسم ندارم میخواد بشورمش تازگی فهمیده اگه نشد من دیگه منم نه زنده بودنم را نخواهم مادرم بکند من به سرش آوردم که دیگه زمین کی ر شده هر بار بچه را مبیبنت محمد بابا د آدم من دست پا هام را زیر ریل قطار قد کنم