۰

با توجه به اینکه ماه جاذبه دارد، آیا حضور ماه باعث کشیده شدن ابر ها به سمت ماه می‌شود یا خیر؟