۰

با توجه به اینکه ماه جاذبه دارد، آیا حضورش باعث کشیده شدن ابر ها به سمت خود می‌شود یا خیر؟