۰

همزادمن به من برگشته وخیلی ب است وبه خانه همسایه رفته است دلیلش چیست ممنونم