۰

آب در بالای کوه زودتر یخ می زند یا در سطح دریا( منظور از زودتر یخ زدن، دمای انجماد بالاتر است)