۰

نوشیدن شربت با نی،در بطری در بسته راخت تر هست یا در بطری در باز؟، چرا؟