۰

اگر بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل میدهد، پس چرا اجسام از هم عبور نمیکنند؟