۰

چرا خرده های کاغذ به شانه مالش داده به سر می چسبند