۰

چرا در آزمایش قانون اهم اگر مقاومت براهم باشد باید ولت متر قبل از امپراتور قرار گیرد