۰

با افزایش و کاهش دما اصطکاک بین دو قطعه یخ چگونه تغییر میکند؟