۰

امروز فرگشت به عنوان پارادایم زیست شناسی است. آیا بر اساس فرگشت و انتخاب طبیعی میتوان در آینده انتظار داشت بعضی از حیوانات همانند انسان توانایی اندیشیدن و هوشمند شدن را پیدا کنند ؟