۰

اگر از جرم نخ آونگ ساده نتوان چشم پوشی کرد،چه تغییری در دوره تناوب آونگ ایجاد میشود؟