۰

چرا آب شور دریاچه یخ نمیزد
مواد موجود در اب شور چیست