۰

جهت مخترع شدن پرسش داشتم که دوست دارم پاسخ پرسشم را بگیرم