۰

چگونه میتوان لختی دورانی آونگ را تغییر داد بطوری که مرکز جرم آن تغییر نکند؟