۰

آیا در نظریه ی انبساط جهان تمام مواد از جمله انرژی و ماده ی تاریک انبساط پیدا می کنند؟اگر اره،یعنی جهان ما به صورت یک حلقه است؟(که با دور شدن تمام مواد از نقطه ی بیگ بنگ آنجا دوباره خالی از ماده شود)