۰

حرکت آونگ‌ از پارامتر هایی مانند طول آونگ و مقاومت هوا و … تاثیر میپذیرد حال دوران زمین چه تاثیری بر حرکت اونگ دارد ؟