۰

دوره تناوب برای نوسان ریسمانی به طول i بدون اینکه جرمی به انتهایش آویزان باشد از دوره تناوب یک آونگ ساده به طول i کمتر است ؟ توضیح دهید