۰

سوال
دمای مقداری آب برابر ۱۷ درجه سلسیوس است اگر دمای آب را ۹۰F افزایش دهیم دمای آن به چند کلوین میرسد؟