۰

در چه دمایی عددی که دماسنج سلسیوس نشان میدهد با عددی که دماسنج فارنهایت نشان میدهد یکی است؟