۰

سوال من اینه ، اگه جسمی با سرعت نور حرکت کنه به آینده ؟!و اگر به آینده سفر میکنه ، پس چرا خود نور به آینده منتقل نمیشه؟؟؟