۰
زهرا حمیدی(ناشناس)

قطره های اب از هوا می ریزد چرا کروی میشه