۰
محمد ممدی(ناشناس)

همه ی کاتیون های فلزات اصلی………….است