۰

دو گوی رسانا کوچک و یکسان به بارهای q1=4nCو q2=-۶nC را باهم تماس میدهیم و سپس تا فاصله r=30cm ازهم دور میکنیم.نیروی برهم کنش الکتریکی بین دو گوی را محاسبه کنید.این نیروی ربایشی است یا رانشی؟.