۰

آیا دوره‌ی تناوب آونگ در نقاط مختلف زمین تغییر میکند؟