۰

مردی سالم از نظر بیماری هموفیلی و کتونوریا و دارای تالاسمی مینور و صفت ناخالصی زالی که پدری با گروه خونی A ناخالص و پروتئین D را با صفتی خالص از آن دارد و نیز مادری B منفی ناخالص دارد ؛ زنی ناقل هموفیلی ، دارای کتونوریا و تالاسمی مینور و صفت ناخالصی زالی که پدری با گروه خونی AB مثبت ناخالص و مادری O مثبت ناخالص دارد را می گاید . اگر در شب آمیزش آنها در باغ پدری زن گیاه ذرتی با ژن نمود AA Bb CC با گیاه ذرتی دیگر که ژن نمود Aa Bb Cc دارد وارد لقاح شود و همزمان دو گل میمونی با گلبرگهای صورتی تولید مثل کنند ؛ چقدر احتمال دارد که فرزند آن زن و مرد پسری مشابه از لحاظ بیماری با مرد و گروه خونی O منفی و زال باشد و در اثنای موارد مذکور کدام ژنوتیپ نمی تواند مربوط به گیاه ذرتی حاصل از لقاح آن دو ذرت باغ پدری باشد و نیز چقدر محتمل می باشد که گیاه زاده ی گل میمونی گلبرگهایی سرخ فام داشته باشد ؟ ( نوترکیبی و کراسینگ اور ( چیلیپایی شدن ) در هیچکدام از لقاح ها تأثیر نگذاشته و بیماری ها را آنچه داده شده است فرض کنید و از هر گونه مغلطه در حل سوال جدا پرهیز نمایید .)
۱) ۱۲۸÷۳ – AA Bb CC – 4÷۱
۲) ۱۲۸÷۳ – aa Bb cc – 3÷۱
۳) ۲۵۶÷۳ – Aa BB Cc – 2÷۱
۴) ۲۵۶÷۳ – Aa Bb cc – 4÷۱
۵) ۵۱۲÷۳ – AA bb Cc – 4÷۱
۶) ۵۱۲÷۳ – AA BB cc – 4÷۱
۷) ۱۰۲۴÷۳ – Aa Bb CC – 2÷۱
۸) ۱۰۲۴÷۳ – aa bb CC – 4÷۱
۹) ۱۰۲۴÷۳ – aa bb Cc – 4÷۱