۰

لطفا کسی که جواب مطمئن دارد و قطعا پاسخ درست میدهد ،پاسخ دهد