۰

سلام، من می خوام ژنتیکی بودن همجنسگرایی را بر اساس تحقیقاتم نقد کنم ببینید درست است. می گویند همجنسگرایی می تواند جنبه ی ژنتیکی هم داشته باشد،می دانیم سلول جنسی نر متحرک بوده و به سمت سلول جنسی ماده که بی تحرک است می رود و با آن ترکیب می شود،سوال این است که اگر ژن گی وجود داشته چگونه با وجود این ژن سلول جنسی نر به صورت طبیعی سمت سلول جنسی نر رفته و ترکیب شده و مجموع آن تخمک می شود،اگر این ژن وجود دارد چرا سلول جنسی نر به دستور آن عمل نمی کند و به سلول جنسی ماده تمایل نشان می دهد؟ پس این ژن چگونه منتقل می شود؟