۰

چرا انعکاس نور خورشید در غروب در دریا به صورت ستونی است؟