۰

در یک سرنگ که قطر استوانه (سیلندر)سرنگ ۱cmو قطر داخلی لوله سوزن ۰۲mmاستاگر یستون را با تندی ۰۵cmبفشاریم تندی خروج مایع از نوک سوزن چند کیلومتر بر ساعت است؟