۰

با جابجا کردن یک عدد
تساوی نادرست زیر را درست کنید
هیچ عددی نباید اضافه یا کم بشود
۲=۷۹-۳۴