۰

یه سوال دارم شاید مسخره بنظر برسه اما برای خودم خیلی مهمه البته فک کنم به جوابم رسیدم هاا اما میخوام دقیقا بدونم جریان چیه
اتم و عنصر چه فرقی دارن لطفا کامل توضیح دهین