۰

چرا وقتی هوا ابری هست تو شب اسمان قرمز دیده میشه