۰

آیا جیوه خراب یا فاسد شدنی است؟اگر فاسد شود میتوان درستش کرد یا نه؟