۰

سلام
قطب مثبت و منفی زمین کدام طرف هستند؟
مثلا قطب مثبت شمال زمین است؟
شمال زمین کدام طرف میشه؟