۰

چرا زمین و خورشید و دیگر اجرام آسمانی سقوط نمی کنند؟ به عبارت دیگر اجرام آسمانی روی چه سوار هستند و چه نیرویی آنها را از سقوط آزاد باز می دارد؟