۰
ابراهیم اسفندیاری(ناشناس) سعید شعبانی تایید شده

چرا زمین و سیارات و ستاره ها سقوط نمیکنند؟ به عبارت بهتر جهان ما روی چه سوار است و چرا به سمت پایین سقوط نمیکند؟
ممنون