۱

آیا مغز می تواند دستور مرگ خودش را صادر کند؟ آیا مغز خودش را می شناسد؟