۰

چرا در فیزیولوژی به پتانسیل متعاقب منفی ، پتانسیل متعاقب مثبت هم میگن ؟