۰

جمعیت جهان در جنگ جهانی دوم و یا سال ۱۹۴۵ چقدر بوده است