۰

از بین پیوند دوگانه endo و exo در سیکلو پنتان کدام پایدار تر است ؟در سیکلو هگزان کدام یک پایدار تر است ؟ چرا؟