۰

اگریک توپ پلاستکی ویک توپ چرمی رااز ارتفاع ۱۰متری به پایین رهاکنیم چه اتفاقی می افتد ؟نتایج راباهم مقایسه کنید