۰

سلام ایا وقتی برق داخل اب دریا باشد و در فاطله چند کیلومتر دورتر کسی وارد اب شود برق او را میگیرد