۰

روح انسان اگر بتوان جزء اعضا تلقی کرد شاید بتوان در حقوق قایل به تبعیض در قصاص شد