۰

من میخوام یک جسم با n گرم وزن را توسط یک موتور الکتریکی بلند کنم. به این روش که یک نخ به جسم مورد نظر بسته بشه و سر دیگر نخ به شفت موتور و با روشن شدن موتور نخ به دور شفت موتور بسته بشه و جسم را بلند کنه.
حالا میخوام بدونم اگر گشتاور موتور a کیلوگرم بر سانتیمتر باشه، این موتور جسمی با چه جرمی را میتونه بلند کنه ؟
با تشکر